works

Thiết kế LP cho tuyển dụng người lao động Việt của Everddy

Thiết kế LP tuyển dụng dành cho lao động người Việt muốn làm việc tại Nhật Bản (tiếng Việt)

What we have done

  • Thiết kế Web

  • Lập trình Web

  • Viết Contents

  • Phỏng vấn