works

Video tuyển dụng Pizza 4P's

Lên kế hoạch quay video tuyển dụng nhân sự cho các cửa hàng (tiếng Việt)

What we have done

  • Xây dựng kịch bản

  • giám sát hiện trường

  • chụp ảnh